Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejInformacje o projekcie


Nr projektu: WND-POIG.01.01.01-00-021/09

G?ówn? ide? i celem bada? foresightowych jest stworzenie wielowariantowej wizji przysz?o?ci Spo?ecze?stwa Inforamcyjnego w Polsce, w której poszczególne warianty zale?ne s? od ró?norodnych zmiennych decyzyjnych (np. decyzje polityczne, decyzje konkurencji o podj?ciu lub zaprzestaniu produkcji itp.) i zdarze? o charakterze stochastycznym (np. konflikty polityczne, nieoczekiwane wynalazki itp.). Obie kategorie zdarze? nie poddaj? si? klasycznym metodom prognozowania ze wzgl?du na brak koniecznych parametrów, takich jak rozk?ady prawdopodobie?stw odpowiednich zmiennych losowych lub unikalno?? modelowanych procesów. Przyj?cie dodatkowych za?o?e? dotycz?cych zaj?cia odpowiedniego zestawu zdarze? umo?liwia jednak wyznaczenie prognozy warunkowej, która z kolei mo?e s?u?y? do stworzenia planu lub strategii dzia?ania. Zestawy prognoz warunkowych mog? by? poddane grupowaniu i opisowi - jako scenariusze przysz?ych zdarze? i trendów. Inn? charakterystyczn? cech? metodologii foresightu jest szerokie wykorzystanie niesformalizowanej wiedzy eksperckiej, artyku?owanej w postaci strukturyzowanych ankiet (tzw. analiza delficka). Informacje te mog? s?u?y? zarówno do uzupe?nienia formalnych modeli ilo?ciowych, a tak?e mog? by? bezpo?rednio u?yte do weryfikacji scenariuszy i rekomendacji. Projekt korzysta z wyników wcze?niejszych strategicznych analiz procesów technologicznych, takich jak bran?owe prognozy i projekty foresightowe, analizy bibliometryczne i patentowe, narodowe programy foresight oraz wybrane projekty typu foresight realizowane w skali regionu. Wymaga to stworzenia metod analizy konsekwencji decyzji technologicznych, analizy scenariuszy, trendów i roadmappingu dostosowanych do specyfiki badanych procesów. Fundacja Progress & Business w Krakowie posiada bogaty dorobek w zakresie bada? foresightowych i metod wspomagania decyzji, rozwijany nieprzerwanie od kilkunastu lat we wspó?pracy z Komisj? Europejsk? DG JRC - IPTS, m.in. w ramach ESTO (European Science and Technology Observatory, esto.jrc.es), a obecnie ETEPS (European Techno-Economical Policy Support Network, www.eteps.net) oraz z wieloma czo?owymi o?rodkami naukowymi ?wiata. Celem bezpo?rednim projektu badawczego jest wykorzystanie istniej?cego dorobku teoretycznego i aplikacyjnego, m.in. projektu 5.PR FISTERA, dostosowanie go do potrzeb polskich przedsi?biorstw, zarówno z bran?y informatycznej i telekomunikacyjnej, jak i intensywnie stosuj?cych ICT. Wyniki projektu b?d? równie? przydatne dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Opracowane zostan? m.in. model ewolucji Spo?ecze?stwa Informacyjnego, metody generowania trendów rozwojowych i behawioralnych i konstrukcji scenariuszy rozwoju technologii informatycznych. Do wykorzystania wyników bada? s?u?y? b?d? wielokryterialne metody rankingu informatycznych technologii kluczowych oraz rekomendacje dla decydentów. Zbadane zostan? szczegó?owe zagadnienia istotne dla partnerów przemys?owych, takie jak systemy wspomagania decyzji, rekomendery, systemy mhealth, systemy do oblicze? kwantowych i oprogramowanie open-source. Rezultatami projektu b?d? m.in. raporty i opracowania, publikacje w czasopismach, baza wiedzy, zawieraj?ca dane dotycz?ce technologii informacyjnych, wyniki bada? trendów i scenariusze. Powstanie równie? innowacyjna platforma internetowa, gdzie b?d? udost?pniane rezultaty prac badawczych. Plan realizacji projektu zak?ada wspó?prac? naukow? z instytucjami naukowymi zagranicznymi i krajowymi specjalizuj?cymi si? w prognozowaniu i foresighcie technologii informatycznych, takimi jak DG JRC - IPTS Sewilla, PICMET Portland, MERIT - Uniwersytet Maastricht i in. oraz wspó?prac? i konsultacje z u?ytkownikami ko?cowymi, którymi b?d? przedsi?biorstwa (w tym M?P), uczelnie i instytuty badawcze oraz urz?dy administracji samorz?dowej i pa?stwowej zaanga?owane w realizacj? polityki rozwoju spo?ecze?stwa informacyjnego.