Logowanie
login:
hasło:
Rejestracja
Zapomniane hasłoPartnerzy projektu:


Fundacja
Progress & BusinessUniwersytet
JagiellońskiInstytut Informatyki
Teoretycznej i StosowanejInformacje o projekcie


Nr projektu: WND-POIG.01.01.01-00-021/09

Główną ideą i celem badań foresightowych jest stworzenie wielowariantowej wizji przyszłości Społeczeństwa Inforamcyjnego w Polsce, w której poszczególne warianty zależne są od różnorodnych zmiennych decyzyjnych (np. decyzje polityczne, decyzje konkurencji o podjęciu lub zaprzestaniu produkcji itp.) i zdarzeń o charakterze stochastycznym (np. konflikty polityczne, nieoczekiwane wynalazki itp.). Obie kategorie zdarzeń nie poddają się klasycznym metodom prognozowania ze względu na brak koniecznych parametrów, takich jak rozkłady prawdopodobieństw odpowiednich zmiennych losowych lub unikalność modelowanych procesów. Przyjęcie dodatkowych założeń dotyczących zajścia odpowiedniego zestawu zdarzeń umożliwia jednak wyznaczenie prognozy warunkowej, która z kolei może służyć do stworzenia planu lub strategii działania. Zestawy prognoz warunkowych mogą być poddane grupowaniu i opisowi - jako scenariusze przyszłych zdarzeń i trendów. Inną charakterystyczną cechą metodologii foresightu jest szerokie wykorzystanie niesformalizowanej wiedzy eksperckiej, artykułowanej w postaci strukturyzowanych ankiet (tzw. analiza delficka). Informacje te mogą służyć zarówno do uzupełnienia formalnych modeli ilościowych, a także mogą być bezpośrednio użyte do weryfikacji scenariuszy i rekomendacji. Projekt korzysta z wyników wcześniejszych strategicznych analiz procesów technologicznych, takich jak branżowe prognozy i projekty foresightowe, analizy bibliometryczne i patentowe, narodowe programy foresight oraz wybrane projekty typu foresight realizowane w skali regionu. Wymaga to stworzenia metod analizy konsekwencji decyzji technologicznych, analizy scenariuszy, trendów i roadmappingu dostosowanych do specyfiki badanych procesów. Fundacja Progress & Business w Krakowie posiada bogaty dorobek w zakresie badań foresightowych i metod wspomagania decyzji, rozwijany nieprzerwanie od kilkunastu lat we współpracy z Komisją Europejską DG JRC - IPTS, m.in. w ramach ESTO (European Science and Technology Observatory, esto.jrc.es), a obecnie ETEPS (European Techno-Economical Policy Support Network, www.eteps.net) oraz z wieloma czołowymi ośrodkami naukowymi świata. Celem bezpośrednim projektu badawczego jest wykorzystanie istniejącego dorobku teoretycznego i aplikacyjnego, m.in. projektu 5.PR FISTERA, dostosowanie go do potrzeb polskich przedsiębiorstw, zarówno z branży informatycznej i telekomunikacyjnej, jak i intensywnie stosujących ICT. Wyniki projektu będą również przydatne dla jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych. Opracowane zostaną m.in. model ewolucji Społeczeństwa Informacyjnego, metody generowania trendów rozwojowych i behawioralnych i konstrukcji scenariuszy rozwoju technologii informatycznych. Do wykorzystania wyników badań służyć będą wielokryterialne metody rankingu informatycznych technologii kluczowych oraz rekomendacje dla decydentów. Zbadane zostaną szczegółowe zagadnienia istotne dla partnerów przemysłowych, takie jak systemy wspomagania decyzji, rekomendery, systemy mhealth, systemy do obliczeń kwantowych i oprogramowanie open-source. Rezultatami projektu będą m.in. raporty i opracowania, publikacje w czasopismach, baza wiedzy, zawierająca dane dotyczące technologii informacyjnych, wyniki badań trendów i scenariusze. Powstanie również innowacyjna platforma internetowa, gdzie będą udostępniane rezultaty prac badawczych. Plan realizacji projektu zakłada współpracę naukową z instytucjami naukowymi zagranicznymi i krajowymi specjalizującymi się w prognozowaniu i foresighcie technologii informatycznych, takimi jak DG JRC - IPTS Sewilla, PICMET Portland, MERIT - Uniwersytet Maastricht i in. oraz współpracę i konsultacje z użytkownikami końcowymi, którymi będą przedsiębiorstwa (w tym MŚP), uczelnie i instytuty badawcze oraz urzędy administracji samorządowej i państwowej zaangażowane w realizację polityki rozwoju społeczeństwa informacyjnego.